About_Header.png

关于我们

我们帮助重要的品牌做出惊人的事情

假说是一个洞察和战略机构,帮助品牌塑造未来。我们以灵活的解决方案和广泛协作的团队超越预期,与客户合作创新,发现机会并实现增长。我们用设计的力量点燃理解和行动。我们做这一切都很轻松,反映了我们西海岸的根源。我们的业务是帮助公司实现惊人的成就,我们不会有任何其他方式。

我们的不同之处

假设优势

从结尾开始

我们从定义成功开始。你想达到什么目标?你将如何运用我们的工作?一旦我们知道你想去哪里,我们就会一直专注于你的目标。

看起来很
做的事

我们在假设中优先考虑设计,并且一直如此。我们屡获殊荣的设计团队从一开始就参与欧宝体育手机登录其中,开发视觉框架和故事弧线,以确保我们的交付成果具有启发性和激励性。

做正确的事,
不容易的事

我们是方法论上的不可知论者——这意味着我们不会仅仅因为一种方法对我们来说很容易就把它淘汰掉。我们对每个RFP都进行充分的审查,并定制一个整体的方法来满足每个客户的独特需求。

长期坚持下去

我们建立了这么多长期的客户关系是有原因的。我们会加倍努力,从内到外了解您的品牌和组织。当计划有变,或者你需要瞬间从0加速到60时,我们随时为你服务。

把它当成一项团队运动来玩

我们的项目团队是多学科和超级协作的。从开始到结束,每个阶段都无缝地通知并建立在其他阶段的基础上,没有差距或洞察力损失。

请来全明星

我们的规模足够大,可以吸引业内一些最优秀的人才,而我们的规模也足够小,我们的高级领导可以参与每个项目,贡献他们丰富的专业知识、经验和观点。欧宝体育app下载安装苹果

由最优秀的人提供动力,在他们的游戏中处于领先地位。

我们的客户

从我们结交的朋友来判断我们。

我们的客户都是世界上最具创新性、最具活力和最受尊敬的品牌。我们为他们的成功感到兴奋,并为他们的下一个大动作继续转向我们而感到自豪。

认识团队

  FOUNDER<\/p>

  It all begins with an idea. Maybe you want to launch a business. Maybe you want to turn a hobby into something more.<\/p>", "button": { "buttonText": "Read Bio", "buttonLink": "#" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b672", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b672", "recordType": 2, "addedOn": 1678975717367, "updatedOn": 1678975793270, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1678975717367, "authorId": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "systemDataId": "1678224972101-CF2HZ8MYOMJGC4AK3DUF", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "NETFLIX.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "dde1fe" }, "urlId": "0cxk689d3b4v1o09hwmciwjfk57keb-tl8p3-a2ydw", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "displayName": "Knapsack", "firstName": "Benjamin", "lastName": "Manley", "avatarId": "59b2d426a8b2b050d1cd93e6", "websiteUrl": "http://www.knapsackcreative.com", "bio": "", "avatarAssetUrl": "https://static1.squarespace.com/static/images/59b2d426a8b2b050d1cd93e6/100w" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/1678224972101-CF2HZ8MYOMJGC4AK3DUF/NETFLIX.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "Eleanor Parks", "description": "

  SUSTAINABILITY DIRECTOR<\/p>

  It all begins with an idea. Maybe you want to launch a business. Maybe you want to turn a hobby into something more.<\/p>", "button": { "buttonText": "Read Bio" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b675", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b675", "recordType": 2, "addedOn": 1678975737346, "updatedOn": 1678975793540, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1678975737346, "authorId": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "systemDataId": "1678224972817-8OD9TOFBW28CSX7YRSKF", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "TOYOTA (1).png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "e6e8ff" }, "urlId": "320fbsvxg97lnbn1ffdbovqyp4z4q9-h9hsl-s44jh", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "displayName": "Knapsack", "firstName": "Benjamin", "lastName": "Manley", "avatarId": "59b2d426a8b2b050d1cd93e6", "websiteUrl": "http://www.knapsackcreative.com", "bio": "", "avatarAssetUrl": "https://static1.squarespace.com/static/images/59b2d426a8b2b050d1cd93e6/100w" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/1678224972817-8OD9TOFBW28CSX7YRSKF/TOYOTA+%281%29.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b678", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b678", "recordType": 2, "addedOn": 1680568226427, "updatedOn": 1680568226467, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568226427, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "062088c6-d162-4a8a-9568-b36767d4d6be", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "google logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "c9d0fe" }, "urlId": "t7bpneksc1ev27cpl689xridzjycqz-chewj-h4zcg", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/062088c6-d162-4a8a-9568-b36767d4d6be/google+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b67b", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b67b", "recordType": 2, "addedOn": 1680568276670, "updatedOn": 1680568276719, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568276670, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "91932a9e-ea31-4f67-a990-e2ff5c120f04", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "hbo logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "d3d8fe" }, "urlId": "2128go70vc29lzo4ip6j8icue588c7-eswft-3nwtk", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/91932a9e-ea31-4f67-a990-e2ff5c120f04/hbo+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b67e", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b67e", "recordType": 2, "addedOn": 1680568536778, "updatedOn": 1680568536824, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568536778, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "41cd58fd-1121-4cdd-97a9-e320c135c28f", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "microsoft logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "d0d5fe" }, "urlId": "tu2ja5r60mz84rhm20aq160ofl5el4-rxty2-j8pk7", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/41cd58fd-1121-4cdd-97a9-e320c135c28f/microsoft+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "Emmett Marsh", "description": "

  DESIGN DIRECTOR<\/p>

  It all begins with an idea. Maybe you want to launch a business. Maybe you want to turn a hobby into something more.<\/p>", "button": { "buttonText": "Read Bio" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b681", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b681", "recordType": 2, "addedOn": 1678975726875, "updatedOn": 1678975793510, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1678975726875, "authorId": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "systemDataId": "1678224972100-UQO2NVY7FBMT086DDFJJ", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "PEPSI.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "c4cbfe" }, "urlId": "hnco09bju2u33vchmtsvafvbdcdu4f-9pnl7-fbcl7", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "displayName": "Knapsack", "firstName": "Benjamin", "lastName": "Manley", "avatarId": "59b2d426a8b2b050d1cd93e6", "websiteUrl": "http://www.knapsackcreative.com", "bio": "", "avatarAssetUrl": "https://static1.squarespace.com/static/images/59b2d426a8b2b050d1cd93e6/100w" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/1678224972100-UQO2NVY7FBMT086DDFJJ/PEPSI.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b684", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b684", "recordType": 2, "addedOn": 1678975775272, "updatedOn": 1678975793565, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1678975775272, "authorId": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "systemDataId": "1678224968734-0C5DQ0TCI2327AJRAXF7", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "MASTERCARD.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "c4ccfe" }, "urlId": "c4h3bfdgory6otosrqvtdxtygm9m9d-gl5fr-fw7pt", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "50509afdc4aaaae9eb1c4aa5", "displayName": "Knapsack", "firstName": "Benjamin", "lastName": "Manley", "avatarId": "59b2d426a8b2b050d1cd93e6", "websiteUrl": "http://www.knapsackcreative.com", "bio": "", "avatarAssetUrl": "https://static1.squarespace.com/static/images/59b2d426a8b2b050d1cd93e6/100w" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/1678224968734-0C5DQ0TCI2327AJRAXF7/MASTERCARD.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b687", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b687", "recordType": 2, "addedOn": 1680568312814, "updatedOn": 1680568312902, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568312814, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "6a03a15d-8ca0-4941-bd78-301a50d94c0a", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "a&e logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "e1e3ff" }, "urlId": "jyyupckhuxehybgywdktdfzwv2wxce-gezjj-5j462", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/6a03a15d-8ca0-4941-bd78-301a50d94c0a/a%26e+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b68a", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b68a", "recordType": 2, "addedOn": 1680568339291, "updatedOn": 1680568339335, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568339291, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "830c8bc4-558b-4cce-b62e-875b4cdd2344", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "abc logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "e7e8ff" }, "urlId": "g3l6ll10zisxbm8iqhzwsisgo6nllr-p75rr-zxjsh", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/830c8bc4-558b-4cce-b62e-875b4cdd2344/abc+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b68d", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b68d", "recordType": 2, "addedOn": 1680568355045, "updatedOn": 1680568355088, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568355045, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "4d47c015-be72-42f0-a9a7-f274b8894070", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "athleta logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "e3e5ff" }, "urlId": "epx16mim5m0zclu6v1u32hnqplzzji-ft2k6-ld73w", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/4d47c015-be72-42f0-a9a7-f274b8894070/athleta+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b690", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b690", "recordType": 2, "addedOn": 1680568377222, "updatedOn": 1680568377270, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568377222, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "9447b190-e938-4779-bcca-74a36827a02d", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "bravo logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "dbddff" }, "urlId": "vcwk5fxpmyrzgtnv9cos0wtgbbfvlp-kt82z-8ts99", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/9447b190-e938-4779-bcca-74a36827a02d/bravo+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b693", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b693", "recordType": 2, "addedOn": 1680568413581, "updatedOn": 1680568413635, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568413581, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "ccfbcf32-77fe-4f07-9c68-07868f44b8b6", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "chipotle logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "e7e9ff" }, "urlId": "8mml1zqoapr8zc9q1qulzld03sv4ri-znb72-l3kpw", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/ccfbcf32-77fe-4f07-9c68-07868f44b8b6/chipotle+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } }, { "title": "New List Item", "description": "Description goes here", "button": { "buttonText": "Click Here", "buttonLink": "/" }, "imageId": "64374a6aa8ea4e114380b696", "image": { "id": "64374a6aa8ea4e114380b696", "recordType": 2, "addedOn": 1680568428359, "updatedOn": 1680568428404, "starred": false, "passthrough": false, "workflowState": 1, "publishOn": 1680568428359, "authorId": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "systemDataId": "e95b117d-ed76-4b66-9e23-354ac9e14a21", "systemDataVariants": "1000x490,100w,300w,500w,750w,1000w", "systemDataSourceType": "PNG", "filename": "fox logo.png", "mediaFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5, "source": 3 }, "colorData": { "topLeftAverage": "ffffff", "topRightAverage": "ffffff", "bottomLeftAverage": "ffffff", "bottomRightAverage": "ffffff", "centerAverage": "ffffff", "suggestedBgColor": "d5d8ff" }, "urlId": "wol2p90jprbk9voqz6kto2au6bt5vr-bxkpb-fsrz5", "title": "", "body": null, "likeCount": 0, "commentCount": 0, "publicCommentCount": 0, "commentState": 2, "unsaved": false, "author": { "id": "610070fe51b96a0c6ab0c8fb", "displayName": "Jenny Pfost", "firstName": "Jenny", "lastName": "Pfost", "bio": "" }, "assetUrl": "https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/63d7f29ea87cb661a207dc78/e95b117d-ed76-4b66-9e23-354ac9e14a21/fox+logo.png", "contentType": "image/png", "items": [ ], "pushedServices": { }, "pendingPushedServices": { }, "originalSize": "1000x490", "recordTypeLabel": "image" } } ], "styles": { "imageFocalPoint": { "x": 0.5, "y": 0.5 }, "imageOverlayOpacity": 0.3, "backgroundColor": "white", "sectionTheme": "white", "imageEffect": "none", "backgroundMode": "image", "backgroundImage": null }, "video": { "filter": 1, "videoFallbackContentItem": null, "nativeVideoContentItem": null, "videoSourceProvider": "none" }, "backgroundImageFocalPoint": null, "backgroundImageId": null, "options": { "maxColumns": 6, "isCardEnabled": false, "isMediaEnabled": true, "isTitleEnabled": false, "isBodyEnabled": false, "isButtonEnabled": false, "mediaAspectRatio": "3:2", "layoutWidth": "full", "mediaWidth": { "value": 75, "unit": "%" }, "mediaAlignment": "center", "contentWidth": { "value": 100, "unit": "%" }, "titleAlignment": "center", "bodyAlignment": "center", "buttonAlignment": "center", "titlePlacement": "center", "bodyPlacement": "center", "buttonPlacement": "center", "cardVerticalAlignment": "middle", "contentOrder": "media-first", "verticalPaddingTop": { "value": 0, "unit": "vmax" }, "verticalPaddingBottom": { "value": 0, "unit": "vmax" }, "spaceBetweenColumns": { "value": 0, "unit": "px" }, "spaceBetweenRows": { "value": 0, "unit": "px" }, "spaceBetweenContentAndMedia": { "value": 0, "unit": "%" }, "spaceBelowTitle": { "value": 1, "unit": "%" }, "spaceBelowBody": { "value": 4, "unit": "%" }, "cardPaddingTop": { "value": 20, "unit": "px" }, "cardPaddingRight": { "value": 20, "unit": "px" }, "cardPaddingBottom": { "value": 20, "unit": "px" }, "cardPaddingLeft": { "value": 20, "unit": "px" }, "titleFontSize": "heading-2", "bodyFontSize": "paragraph-2", "buttonFontSize": "button-medium", "customOptions": { "customTitleFontSize": { "value": 1.2, "unit": "rem" }, "customBodyFontSize": { "value": 0.9, "unit": "rem" }, "customButtonFontSize": { "value": 0.8, "unit": "rem" } } }, "layout": "simple", "isSectionTitleEnabled": true, "sectionTitle": "

  Meet the Team<\/p>", "spaceBelowSectionTitle": { "value": 92, "unit": "px" }, "sectionTitleAlignment": "center", "isSectionButtonEnabled": false, "sectionButton": { "buttonText": "Make It", "buttonLink": "#", "buttonNewWindow": false }, "sectionButtonSize": "large", "sectionButtonAlignment": "center", "spaceAboveSectionButton": { "value": 40, "unit": "px" } }" data-media-alignment="center" data-title-alignment="center" data-body-alignment="center" data-button-alignment="center" data-title-placement="center" data-body-placement="center" data-button-placement="center" data-layout-width="full" data-title-font-unit="rem" data-description-font-unit="rem" data-button-font-unit="rem" data-space-between-rows="0px" data-space-between-columns="0px" data-vertical-padding-top-value="0" data-vertical-padding-bottom-value="0" data-vertical-padding-top-unit="vmax" data-vertical-padding-bottom-unit="vmax">

 • 元(1). png
 • NETFLIX.png
 • 丰田(1). png
 • 谷歌logo.png
 • hbo logo.png
 • 微软logo.png
 • PEPSI.png
 • MASTERCARD.png
 • a&e logo.png
 • abc logo.png
 • athleta logo.png
 • 布拉沃logo.png
 • 辣椒logo.png
 • 福克斯logo.png

认识团队

  Meet the Team<\/p>", "spaceBelowSectionTitle": { "value": 91, "unit": "px" }, "sectionTitleAlignment": "center", "isSectionButtonEnabled": false, "sectionButton": { "buttonText": "Make It", "buttonLink": "#", "buttonNewWindow": false }, "sectionButtonSize": "large", "sectionButtonAlignment": "center", "spaceAboveSectionButton": { "value": 40, "unit": "px" } }" data-media-alignment="center" data-title-alignment="center" data-body-alignment="center" data-button-alignment="center" data-title-placement="center" data-body-placement="center" data-button-placement="center" data-layout-width="full" data-title-font-unit="rem" data-description-font-unit="rem" data-button-font-unit="rem" data-space-between-rows="0px" data-space-between-columns="0px" data-vertical-padding-top-value="0" data-vertical-padding-bottom-value="0" data-vertical-padding-top-unit="vmax" data-vertical-padding-bottom-unit="vmax">
 • grubhub logo.png
 • 美泰logo.png
 • 索尼logo.png
 • 差距logo.png
 • 丽logo.png
 • westfield logo.png
 • linkedin logo.png
 • 费雪价格标识。png
 • tiktok logo.png
 • wisk logo.png
 • twitter logo.png
 • topgolf logo.png
 • 习惯汉堡的标志。png
 • spotify logo.png

认识团队

  Meet the Team<\/p>", "spaceBelowSectionTitle": { "value": 92, "unit": "px" }, "sectionTitleAlignment": "center", "isSectionButtonEnabled": false, "sectionButton": { "buttonText": "Make It", "buttonLink": "#", "buttonNewWindow": false }, "sectionButtonSize": "large", "sectionButtonAlignment": "center", "spaceAboveSectionButton": { "value": 40, "unit": "px" } }" data-media-alignment="center" data-title-alignment="center" data-body-alignment="center" data-button-alignment="center" data-title-placement="center" data-body-placement="center" data-button-placement="center" data-layout-width="full" data-title-font-unit="rem" data-description-font-unit="rem" data-button-font-unit="rem" data-space-between-rows="0px" data-space-between-columns="0px" data-vertical-padding-top-value="0" data-vertical-padding-bottom-value="5" data-vertical-padding-top-unit="vmax" data-vertical-padding-bottom-unit="vmax">
 • roku logo.png
 • Riot games logo.png
 • pinterest logo.png
 • 贝宝logo.png
 • nfl logo.png
 • NAT geo .png
 • 杰克逊休伊特标志。png
 • 英斯达logo.png
 • ihop logo.png
 • 惠普logo.png
 • espn logo.png
 • 肯尼迪徽标。png
 • mailchimp logo.png

职业生涯

假设中的生活?真是太神奇了。

我们已经建立了一个不同的洞察机构,从我们处理研究和战略的方式到我们给予团队探索新工作方式的灵活性。有没有想过成为假说的一员是什么感觉?

让我们一起努力。

我们的思维